The association between idiopathic scoliosis and growth hormone treatment in short children
Mijin Park, Yu Jin Kim, Kyeong Eun Oh, Eungu Kang, Hyo-Kyoung Nam, Young-Jun Rhie, Kee-Hyoung Lee
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2022;27(3):207-213.   Published online 2022 May 16     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2142186.093
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Beyond Growth Hormone
Haofeng Hong, Jiasheng Hu, Honghao Xu, Dongdong Xia, Xiangxiang Pan, Xibang Chen, Quanquan Guo, Shuhao Zhang, Jiaoxiang Chen, Yaosen Wu, Huijie Leng, Xiaolei Zhang, Xiangyang Wang, Chongan Huang
Spine.2024; 49(4): 221.     CrossRef
Impact of growth hormone on scoliosis
Xin‐Kai Zhang, Xiang Li, Ming‐Yan Shi, Man Zhang, Pei‐Kang Wang, Hai‐Lun Yao, Xin Tan, Xiang Yu, Yu‐Fei Shao, Xing Liu
Pediatric Discovery.2023;[Epub]     CrossRef
Commentary on "The association between idiopathic scoliosis and growth hormone treatment in short children"
Young Suk Shim
Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism.2022; 27(3): 153.     CrossRef