The effect of overweight on the luteinizing hormone level after gonadorelin stimulation test in girls with idiopathic central precocious puberty
Hyun Young Lee, Yoon-Ji Lee, Moon-Bae Ahn, Won-Kyoung Cho, Byung-Kyu Suh
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2018;23(4):215-219.   Published online 2018 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2018.23.4.215
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Peak serum luteinising hormone cut‐off during gonadotropin‐releasing hormone analogue test for diagnosing central precocious puberty was lower in girls with obesity as compared with girls with normal weight
Natee Sakornyutthadej, Pat Mahachoklertwattana, Somboon Wankanit, Preamrudee Poomthavorn
Clinical Endocrinology.2024; 100(4): 368.     CrossRef
Diagnostic Value of Single LH and LH/FSH Ratio at 60-minute after GnRHa Stimulation Test for Central Precocious Puberty
Qingling Wang, Dan Wu, Qian Zeng, Chuanwei Ban, Ling Wang, Xin Lv
Indian Journal of Pediatrics.2024;[Epub]     CrossRef
2022 Clinical practice guidelines for central precocious puberty of Korean children and adolescents
Su Jin Kim, Ji Hyun Kim, Yong Hee Hong, In Hyuk Chung, Eun Byoul Lee, Eungu Kang, Jinsup Kim, Aram Yang, Young-Jun Rhie, Eun-Gyong Yoo, Young-Lim Shin, Jin Ho Choi, Soo Young Kim, Jieun Lee
Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism.2023; 28(3): 168.     CrossRef
An Approach to the Evaluation and Management of the Obese Child With Early Puberty
Christine B Tenedero, Krista Oei, Mark R Palmert
Journal of the Endocrine Society.2022;[Epub]     CrossRef
Development of precocious puberty in children: Surmised medicinal plant treatment
Xiao-Xu Han, Fu-Ying Zhao, Kan-Ru Gu, Guo-Ping Wang, Jing Zhang, Rui Tao, Jiao Yuan, Jie Gu, Jian-Qiang Yu
Biomedicine & Pharmacotherapy.2022; 156: 113907.     CrossRef
Erken puberte açısından değerlendirilen obez ve obez olmayan kız çocuklarının klinik, laboratuvar ve radyolojik verilerinin karşılaştırılması
Deniz ÖZALP KIZILAY, Hale ÜNVER TUHAN
Pamukkale Medical Journal.2020;[Epub]     CrossRef
MiR-664-2 impacts pubertal development in a precocious-puberty rat model through targeting the NMDA receptor-1†
Minda Ju, Liu Yang, Jing Zhu, Zhejun Chen, Mizhen Zhang, Jin Yu, Zhanzhuang Tian
Biology of Reproduction.2019; 100(6): 1536.     CrossRef