Growth without growth hormone in combined pituitary hormone deficiency caused by pituitary stalk interruption syndrome
Sang Soo Lee, A-Leum Han, Moon Bae Ahn, Shin Hee Kim, Won Kyoung Cho, Kyoung Soon Cho, So Hyun Park, Min Ho Jung, Byung-Kyu Suh
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2017;22(1):55-59.   Published online 2017 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2017.22.1.55
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Features and Analysis in Pituitary Stalk Interruption Syndrome
Qiuxuan Guo, Jing Zhao, Shuang Yu, Henrik Falhammar
International Journal of Endocrinology.2024; 2024: 1.     CrossRef
Pituitary Stalk Interruption Syndrome with Excessive Height Growth Combined with Congenital Absence of the Uterus and Ovaries: A Rare Case Report and Review of the Literature
Rongqian Wu, Jixiong Xu
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2024; Volume 17: 1739.     CrossRef
Pituitary stalk interruption syndrome and liver cirrhosis associated with diabetes and an inactivating KCNJ11 gene mutation: a case report and literature review
Zhaoxiang Liu, Wenhui Zhao, Chenxiang Cao, Yanlei Wang, Luqi Xiao, Xiaojing Wang, Chenxi Jin, Jianzhong Xiao
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Provocative growth hormone testing in children: how did we get here and where do we go now?
Camilia Kamoun, Colin Patrick Hawkes, Adda Grimberg
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism.2021; 34(6): 679.     CrossRef
Empty Sella Syndrome Associated with Growth Hormone Deficiency: the First Case Report of Weiss-Kruszka Syndrome
Jisun Park, Dong Jun Ha, Go Hun Seo, Seri Maeng, Sung Mo Kang, Sujin Kim, Ji Eun Lee
Journal of Korean Medical Science.2021;[Epub]     CrossRef
Development of a novel score to predict probability of growth without growth hormone after resection of paediatric craniopharyngiomas: relative to tumour growth pattern
J. X. Peng, L. Yang, G. L. Huang, Y. Liu, S. C. Zhang, J. Pan, S. T. Qi
Journal of Endocrinological Investigation.2020; 43(6): 737.     CrossRef
Pituitary stalk interruption syndrome and liver changes: From clinical features to mechanisms
Ze-Yu Wu, Yi-Ling Li, Bing Chang
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(44): 6909.     CrossRef
Pituitary stalk interruption syndrome
Wei Zhang, Fang Qian, Guan Lu, Yao Wu, Rui Li, Lijuan Xia, Rui Zhao, Yi Lin, Mingyu Gu, Weiwen Chen
Medicine.2020; 99(50): e23266.     CrossRef
Identification of candidate serum biomarkers of childhood-onset growth hormone deficiency using SWATH-MS and feature selection
Ignacio Ortea, Isabel Ruiz-Sánchez, Ramón Cañete, Javier Caballero-Villarraso, María Dolores Cañete
Journal of Proteomics.2018; 175: 105.     CrossRef
Growth Hormone Receptor Mutations Related to Individual Dwarfism
Shudai Lin, Congjun Li, Charles Li, Xiquan Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(5): 1433.     CrossRef